Politik langaz dan ledikasion: bizin reget rol langaz angle ?

Dan sa lartik-la, nou inn seye fer enn bilan politik langaz qui gouvernman ine adopte dan sistem ledikasion dan Moris. Parski problem-la compleks, nou inn prefer limit nou zis a kestion ki langaz bizin servi pou fer zanfan kompran.

Bann observasion ki nou inn fer dan lekol inn permet nou kompran ki profeser gagn boukou difikilte pou aplik regleman ofisiel: sa regleman-la dir ki kapav servi ninport ki langaz dan troi premie lane primer (sa regleman-la inn modifie par de let sirkiler ki dir ki kapav servi kreol ek bhojpuri ziska siziem) et ki bizin servi zis angle apartir katriem. Kan

profeser servi kreol, li oblize servi bann term teknik angle. Bann zanfan ki gagn difikilte kompran angle pou touzour zoinn bann difikilte kompran bann term teknik-la. Answit, bann lanket ki nou inn fer montre ki ena profeser servi kreol par pitie pou zanfan: kan zot servi kreol, an mem tan zot devaloriz zanfan.

An tou ka, li kler ki reglemant ofisiel poz problem. Me eski nou bizin ramplas angle kouma medium? Nou inn sey gete si kapav ramplas angle par franse ou kreol. Pou boukou rezon, Moris bizin gard angle. Selma, ena trwa prekosion bizin pran:

  • kan koumans servi angle kouma medium, bizin sir ki zanfan kon langaz-la;
  • fode ki a okenn moman, nou pa blie ki angle enn langaz etranze pou Morisien;

fode sirtou pa blie ki zanfan inn develop zot konesans le mond dan langaz kreol.

Politik langaz dan ledikasion: bizin reget rol langaz angle ?

Dan sa lartik-la, nou inn seye fer enn bilan politik langaz qui gouvernman ine adopte dan sistem ledikasion dan Moris. Parski problem-la compleks, nou inn prefer limit nou zis a kestion ki langaz bizin servi pou fer zanfan kompran.

Bann observasion ki nou inn fer dan lekol inn permet nou kompran ki profeser gagn boukou difikilte pou aplik regleman ofisiel: sa regleman-la dir ki kapav servi ninport ki langaz dan troi premie lane primer (sa regleman-la inn modifie par de let sirkiler ki dir ki kapav servi kreol ek bhojpuri ziska siziem) et ki bizin servi zis angle apartir katriem. Kan

profeser servi kreol, li oblize servi bann term teknik angle. Bann zanfan ki gagn difikilte kompran angle pou touzour zoinn bann difikilte kompran bann term teknik-la. Answit, bann lanket ki nou inn fer montre ki ena profeser servi kreol par pitie pou zanfan: kan zot servi kreol, an mem tan zot devaloriz zanfan.

An tou ka, li kler ki reglemant ofisiel poz problem. Me eski nou bizin ramplas angle kouma medium? Nou inn sey gete si kapav ramplas angle par franse ou kreol. Pou boukou rezon, Moris bizin gard angle. Selma, ena trwa prekosion bizin pran:

  • kan koumans servi angle kouma medium, bizin sir ki zanfan kon langaz-la;
  • fode ki a okenn moman, nou pa blie ki angle enn langaz etranze pou Morisien;

fode sirtou pa blie ki zanfan inn develop zot konesans le mond dan langaz kreol.