Xannu be ga ko ini Moritani lekoolun kanu, i ya ni : aarabin xanne, faransin xanne, fullan xanne, sooninkan xanne a do wolofon xanne. Xa aarabin xannun ku na fillo ya. Fanan ni alixuraane aarabin xannen ya, fillanden ni aarabin xanne be duna muuman ga sefene ti a yi (batunu, surunaalinu, radijo a do telewisiyon kanu), a do alixuraane aarabin xannen nan tinka. Ku aarabin xannu filli i do Moritani aarabin xannen (suran xanne) nta baana. Suran xannen ni duran ya. Ken ku a, aarabin xanne be ga ko ini lekoolun kanu, a feti lekoolun renmun aarabin xanne, lekoolun renmun nta a mukku. Moritani suraqqun xanne ni xanne ya a mukkaanon do a ko aanon gan gaba Moritani xan kuttun ko aanon do i mukkaano. Suran xannen nta kappa xannu be xaran unden ga dabarini ti a yi lekoolun kanun noxo.